بارداری

بارداری

بسته مخصوص دوران بارداری تک وعده 700 الی 1000 کالری دو وعده 1400 الی 2000 کالری

مشاهده بسته
بسته ایمنی

بسته ایمنی

روزانه 1000 الی 1500 کالری جهت تقویت سیستم ایمنی

مشاهده بسته
دیتاکس

دیتاکس

توضیحات بسته دیتاکس روزانه 1000الی 800 کالری

مشاهده بسته
وگن

وگن

تک وعده 600 الی 400 کالری دو وعده 1000الی 800کالری

مشاهده بسته
سیکس پک

سیکس پک

تک وعده روزانه 600-400 کالری دو وعده روزانه 1000-800کالری

مشاهده بسته
ورزشکار

ورزشکار

تک وعده روزانه 1000-700 کالری دو وعده روزانه 2000-1400 کالری

مشاهده بسته
کتوژنیک

کتوژنیک

دو وعده روزانه 2500-2000 کالری

مشاهده بسته
مامانی (شیر دهی)

مامانی (شیر دهی)

تک وعده روزانه 1000-700 کالری دو وعده روزانه 2000-1400کالری

مشاهده بسته
وجترین

وجترین

تک وعده روزانه 600-400 کالری دو وعده روزانه 1000-800 کالری

مشاهده بسته